Програмата

Икономика

Основните жалони на икономическата програма са:

 • Ускоряване на растежа на БВП до 6-7% годишно.
 • Доближаване на доходите до европейските (средна заплата 2400 лв).
 • Откриване на нови работни места (до 30 000).
 • Преки чужди инвестиции и нишова стратегия (37 ниши).
 • Увеличаване на износа до 40 млрд. евро през 2025 г.

 

Ето как изглеждат те в сравнение с прогнозата на ГЕРБ:

 

Прогноза на ГЕРБ   Програма за ускорение
  2021 г. 2021 г. 2025 г.
Растеж на БВП 3% 5% 6-7%
Нови работни места 20 000 30 000
Средна заплата 1200 лв. 1400 лв. 2400 лв.
Минимална заплата 600 лв. 800 лв. 1000 лв.
Средна пенсия 400 лв. 600 лв. 800 лв.
Минимална пенсия 300 лв. 450 лв. 600 лв.
Износ на стоки и др. 24 млрд. лв. 31 млрд. лв. 40 млрд. лв.
Чужди инвестиции 6 млрд. лв. 10 млрд. лв.
Растеж потребление 3,5% 4,6% 7%

 

Основните източници на ускорено развитие са:

Преки чужди инвестиции: Това е най-важният източник на бърз растеж в условията на глобализация. Програмата идентифицира и разработва 37 конкретни инвестиционни ниши. Стратегическите продукти и сектори в тях се явяват влекачи на растежа. Всяка от инвестиционните ниши ще доведе до мултипликационен ефект върху цялата икономика.

 

Програмата предвижда инвестиционни проекти в следните направления:

 1. Пристанищна инфраструктура
 2. Пътна инфраструктура
 3. Замяна и обновяване на панелните жилища
 4. Дигитализация на публичните услуги
 5. Железопътна инфраструктура
 6. Водна инфраструктура
 7. Градски и селски туризъм
 8. IT производствена база
 9. Нови енергийни мощности
 10. Производство и експорт на био храни
 11. Възстановяване на животновъдството
 12. Възстановяване на консервната промишленост

 

За да бъдат насърчавани преките чужди инвестиции, необходимо е обновяване на анти-монополистичното ни законодателство.

 

Износ: Това е вторият решаващ източник на ускорен растеж. Необходими са стратегически пазарни пробиви не само в Европа, но и в Азия, Близкия изток и Африка.

Ще ангажираме активно България в проекта „Пътя на коприната” на Китай. Също така предлагаме модел за намаляването на отрицателното търговско салдо с Русия.

Целта ни е увеличаване на износа с минимум 50-70% до 2025 г.

Дигитализация: Това е третият решаващ източник на ускорен растеж. Целта ни е да удвоим дела на хай-тек производствата в БВП до 2025 г. 

Програмата предвижда политика на пълна дигитализация в:

 • извършването на публични услуги,
 • строителството на ”умни” домове,
 • управлението на градския транспорт,
 • дистанционната диагностика и лечение,
 • контрола на въздуха, водата и почвата,
 • управлението на градската среда.

Дигиталната революция засяга всички сектори на икономиката. Тя е съвременна мярка за прогреса.

 

Бюджет

Програмата предвижда увеличаване на бюджетните приходи от ускорения икономически растеж, масовата дигитализация и по-добрата събираемост на ДДС и акцизи с около 7-10 млрд. лв.

Това ще даде възможност за увеличаване на:

 • разходите за здравеопазване (с 2 млрд. лв.),
 • образование и наука (с 0,8 млрд. лв.),
 • култура и спорт (с 350 млн. лв.),
 • достигане да 2% от БВП разходи за отбрана (2 млрд. лв.).

 

Дигитализацията на публичните услуги ще намали разходите за държавна администрация с 25%.

Ако се стремим да бъдем приети в Еврозоната, не можем да останем  „данъчен оазис”. Затова си поставяме за цел замяната на плоския данък с прогресивен.

 

Здравеопазване

Най-големият дял от освободените бюджетни средства (2 млрд. лв.) ще бъдат пренасочени в този сектор.

Ще променим монополистичния и бюрократичен характер на разпределение на средствата за лечение.

Ще оптимизираме финансирането и остойностяването на здравните услуги. Ще намалим комерсиализацията на здравеопазването.

Ще въведем индивидуална здравна дебитна карта, посредством която ще се калкулират всички разходи за здравни услуги. Така ще разграничим солидарното здравеопазване от финансираното чрез здравни вноски.

Ще се стремим към пълно гарантиране на социалното здравеопазване.

Конституцията предвижда здравни грижи за всички граждани, което е фундаментална социална грижа.

 

Наука и образование

Науката и образованието са приоритетни сектори в Програмата ни за ускорено развитие, които се нуждаят от масирани инвестиции в контекста на ”нишовата стратегия”.

Ключови аспекти на образователната ни политика са:

            единни програми,

            уеднаквени критерии,

            равен старт за развитие,

            масова дигитализация,

            компютър за всеки ученик от 4 до 12 клас,

            ранно профилиране и

            обвързване на образованието с икономиката.

 

В научната сфера Програмата ни предвижда:

            повишаване на научните стандарти,

            стимули за научни постижения,

            реформа на БАН,

            увеличаване на бюджетните субсидии,

            увеличаване на заплатите.

 

Целта е не самоцелно образование и научни занимания, а финансиране на кадри и проекти с висока добавена стойност – двигатели на растежа.

Най-важната гаранция за реализация на Програмата ни е нов тип държавно управление начело с високообразовани хора. Нуждаем се от кадрова революция: революция на знанието, модерността и политическия морал.

 

Култура, изкуство и спорт

За да върнем вярата в България, трябва да инвестираме систематично и целенасочено в културата, изкуството и спорта.

Предвиждаме да удвоим бюджетните разходи за  културата и изкуството и съществено да повишим заплатите в тази сфера. Родните таланти трябва да бъдат подкрепяни тук, за да не емигрират от България.

Нуждаем се от подем на спортното майсторство и повишена резултатност в световните спортните първенства. За целта ще увеличим значимо  средствата за масов спорт и подкрепата на талантливи спортисти. Също така ще увеличим часовете по спорт в училищата.

 

Политическа реформа

За да се води успешна борба с държавната корупция, формите ѝ трябва да бъдат ясно идентифицирани:

 • продажба на държавно имущество под стойността му,
 • приватизацията на държавни фондове от лица с офшорки,
 • предумишлени фалити на фирми и придобиването на активите им,
 • режисирането на конкурси за държавни обществени поръчки,
 • търговия с влияние с цел присвояване на държавни активи,
 • прехвърляне на държавни активи на роднини на партийни лидери,
 • изнудване на чужди инвеститори чрез рушвети,
 • купуване на гласове и натиск върху гласоподаватели,
 • прикриване на данъчни измами.

 

Нашата стратегия за борба с корупцията предвижда:

            ново законодателство за остойностяване на държавни активи,

            пълна прозрачност при изразходването на държавни средства,

            телевизионен канал за контрол на парламентарните комисии.

 

Изключителните привилегии на парламентарните партии трябва да бъдат отменени. Ще инициираме Референдум за отмяна на партийните субсидии и независим електронен контрол върху всеки глас.

Предвиждаме следните промени:

            изборна администрация от експерти с висше образование,

            контрол с камери на секционните избирателни комисии,

            дублираща електронна регистрация на всеки ръчен вот.