Правилник

ПРАВИЛНИК

на Националния граждански форум „ЗАЕДНО“

 Общи правила

 1. НГД “ЗАЕДНО” е обществено-политическо движение, чиито основни цели са:
 • ускорение на икономическото развитие и превръщането на България в бързо развиваща се икономика с изпреварващи темпове на растеж;
 • достигане на средноевропейските държави по основни икономически и социални показатели до 2023-2025 г.
 • удвояване на заплати и пенсии на българските граждани до 2023-2025 г. при средногодишен прираст 15-20%;
 • приемане на България в Еврозоната и зоната на „Шенген“ чрез реформи в съдебната система, банковия сектор и безкомпромисна борба с корупцията по висшите етажи на властта;
 1. НГД “ЗАЕДНО” се регистрира съгласно Изборния кодекс и приложимите решения на Централната избирателна комисия като коалиция от партии при провеждане на съответен вид избор. Извън период на предизборна кампания НГД “ЗАЕДНО” съществува като доброволно гражданско обединение.
 2. НГД “ЗАЕДНО” се стреми към максимално възможно обединение на граждани, граждански, политически, обществени и неправителствени организации около обща Програма за ускорение на българското развитие. Програмата за ускорение, приета на Националния форум от 9 юни 2018 г., е постоянно развиващ се документ.
 3. Водеща цел на НГД “ЗАЕДНО” е преодоляване на изкуствените разделения в българското общество и постигане на историческо помирение и единство на българската нация.
 4. НГД “ЗАЕДНО” участва във всички предстоящи избори за национален и европейски парламент, за местни органи на властта, като същевременно се бори за утвърждаването на всички възможни форми на пряката демокрация – национални местни референдуми,  допитвания до народа и др.

Членство

 1. В НГД “ЗАЕДНО” могат да участват всички граждани на Република България и на държави-членки на Европейския съюз с постоянно местожителство България, които не са осъждани за тежки криминални престъпления и не са участвали в корупционни сделки, увредили имуществото на българската държава.
 2. НГД “ЗАЕДНО” допуска колективно членство на граждански, обществени и бизнес организации, което се осъществява чрез договор между НКС на движението и ръководството на организацията.
 3. Желанието за индивидуално членство се декларира с писмена декларация до НГД “ЗАЕДНО”, която може да бъде изпратена по електронна поща или депозирана на място и се потвърждава в срок до 10 дни.
 4. Партиите и неправителствените организациите, членуващи в НГД “ЗАЕДНО”, запазват своята организационна самостоятелност и ръководство.
 5. В определени случаи между Националния координационен съвет /НКС/ на НГД “ЗАЕДНО” и встъпващите в него колективни членове се подписва отделен договор, който урежда допълнителни програмни и организационни условия.
 6. Прекратяването на членството се извършва по решение на:
 • НКС на НГД “ЗАЕДНО”, когато става дума за колективни членове;
 • общинските или областните ръководства на движението, когато става дума за индивидуални членове;

7. Прекратяването на членството е напълно доброволно или в случай на нарушение на основни законови или програмни постановки.

 

Ръководство и вземане на решения

1. Ръководство на НГД “ЗАЕДНО” се осъществява от:

А) Национален форум, който се провежда веднъж годишно и който определя основните политически и програмни цели на движението;

Б) Национален координационен съвет (НКС) със състав от минимум 66 души, който се избира от НГД “ЗАЕДНО” и който ръководи работата на движението между Националните форуми. Съставът на Националният координационен съвет може да се изменя с оглед прием на нови индивидуални и колективни членове с негово решение.

В) Председател и трима зам.-председатели на НКС, избирани от НКС;

Г) Изпълнителен съвет от 11 души, който организира изпълнението на решенията на НКС, избиран от НКС по предложение на Председателя на НКС;

Д) Контролен съвет от минимум 3 души, които следят за спазването на настоящия Правилник и за законосъобразността на действията и решението на НГД „ЗАЕДНО“

Е)  Експертни комисии към Националния координационен съвет, с избирани от НКС председатели, които могат да бъдат и експерти извън структурите на НГД “ЗАЕДНО”.

Ж) Областно ръководство на НГД “ЗАЕДНО”, състоящо се от 5 до 11 души във 28 области на страната, които се утвърждават от ИС;

З) Общински ръководства – от 7 до 11 души, чийто състав се утвърждава от областния съвет;

И) Районни ръководства в София, Пловдив и Варна от 7 до 15 души;

2. Събранията и заседанията на структурите и органите на НГД “ЗАЕДНО” са редовни, когато присъстват повече от половината им членове.

3. В случай че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма необходимия кворум, се изчаква 1 час, след което събранието или заседанието, на същото място и при същия дневен ред, започва своята дейност и може да взема решения;

4. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас, освен ако Правилникът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение;

5. Гласуването при вземането на решения е явно, освен ако съответното събрание не реши да е тайно;

6. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна и друга връзка гарантираща установяване на самоличността му и позволява участието в обсъждането и вземане на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 

Информационни органи на движението

 1. Официален информационен орган на движението е уеб-сайта „ЗАЕДНО“
 2. Други информационни органи се създават с решение на НКС на Движението.

 

Избори

 1. Национални листи;

Кандидатските листи за национални избори / избори за народни представители и за представители на България в Европарламента/ се определят по предложения на общинските и областни съвети и се приемат и утвърждават от НКС.

2. Местни листи;

Кандидатските листи за местни органи на властта се определят по предложения на общинските и областни съвети и се приемат и утвърждават от НКС.

 

Финансиране

 1. Финансиране на предизборни кампании. В срок до две седмици от издаване на Указ на президента на Република България за насрочване на избори и/или референдум/ НКС се събира и приема бюджет за финансиране на съответната кампания. Финансирането за съответната кампания става в съответствие с приложимото българско законодателство.
 2. Финансиране на текуща дейност. Финансирането на текущата дейност се осъществява съгласно план-бюджет, който се обсъжда и гласува в последния месец на текущата година като касае следващата година.
 3. Финансиране на големи мероприятия/кампании в рамките на текущата дейност (големи събрания, конференции, референдуми) се финансират с отделен бюджет, който се обсъжда и приема от НКС.
 4. Всеки член на Движението плаща доброволен членски внос. Размерът на членския внос се урежда с решение на НКС на Движението. Лица с ниски доходи се освобождават от плащане на членски внос.

                                                                                                                          

гр. София 

17.03.2019 г.