Искане за произвеждане на Референдум : Мотиви

 Мотиви

към въпроси за искане за произвеждане на Референдум съгласно Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

 

Въпрос №1 

Съгласни ли сте да се приеме нова Програма за икономическо развитие, която да гарантира увеличаване на икономическия растеж (до 6-7%) и чрез която да се удвоят заплатите на гражданите, както следва: a) с 20% през 2020 г; б) с 30% през 2021 г; в) с 50% през 2022 г.?

 

През последните 10 години близо половин милион главно млади българи напуснаха България и работят трайно в чужбина. Главната причина за обезлюдяването на страната са ниските темпове на растеж и ниските доходи на населението спрямо другите европейски държави. Членовете на Инициативния комитет за искане за произвеждане на Референдум, които сa професори в основните висши учебни заведения, разработиха Програма, която гарантира увеличаване на темповете на растеж до 6-7% годишно (или 6-7 млрд. лв. годишно). В основата на Програмата са заложени 30 инвестиционни проекта, които генерират годишно 4-6 млрд. евро чужди инвестиции. Ресурсите за увеличаване на заплатите (3-годишен модел) идват от увеличените темпове на растеж и чуждите инвестиции, от увеличените приходи от ДДС (над 2 млрд. лв.), на корпоративен данък (над 1 млрд. лв.), на акцизи (0,8 млрд. лв.) и т.н.

Програмата за ускорение на българското развитие е модел за стимулиране на вътрешното потребление, като генератор на растежа, но съчетано с мащабни инвестиционни проекти, структурни реформи и нова система от стимули за чужди инвестиции. Удвояването на заплатите се отнася не само за държавния, но и за частния сектор, за което са предвидени нови регулации. Нашите анализи показват, че тригодишната програма за удвояване на доходите ще намали рязко изоставането на другите източноевропейски страни и ще сведе до минимум икономическата миграция. Програмата е разработена така, че да не доведе до дебалансиране на бюджета.

Ние искаме подкрепата на народа чрез пряко допитване по този въпрос, поради упорития отказ на управляващите да променят своята икономическа и социална политика. Удвояването на темповете на растеж е гаранция за удвояване за заплатите на българските граждани.  

 

Въпрос №2

Съгласни ли сте да се извърши комплексна реформа на пенсионната система, като се преизчислят всички пенсии и те се увеличат средно с: а) с 20% до края на 2020 г; б) с 30% до края на 2021 г.?

 

Изключително ниските пенсии в България обричат на крайна бедност по-голямата част от българските пенсионери. Реформата, която предлагаме, има 3 основни опорни точки: 1) увеличаване на бюджетните разходи за пенсиите с 1,5 млрд. лв. през 2020 г. и с около 3 млрд. лв. през 2021 г.; 2) преизчисляване на всички пенсии и увеличаването им средно с 50 % до 2021 г. и до 100 % до 2024 г.; 3) съществени промени в пенсионното законодателство, включително увеличаване на наказанията за работодатели, които не осигуряват на реални заплати своите служители.

Реформата, която предлагаме, ще увеличи разходите за пенсии с около 4,5 млрд. лв. годишно след 2021 г. Тези средства са разчетени като част от увеличените приходи на бюджета и по-големите приходи на НОИ.

По същество във въпрос №1 и №2 се съдържа новата икономическа и социална стратегия за развитието на България. Гражданите имат своето законно право да подкрепят тази нова стратегия.

 

Въпрос №3

Съгласни ли сте да се приеме нов Закон за финансиране на политическите партии, който да премахне сегашните партийни субсидии (над 40 млн. лв. годишно) и ги замени изключително с членски внос?

 

Сегашните бюджетни субсидии за парламентарните партии деформират политическия процес в България. Те създават извънредни привилегии на няколко политически формации и по-скоро на техните лидери. Всички останали партии и граждански обединения са ограничени да получават дарения от юридически лица и могат да ползват ограничени дарения от физически лица. Тази система създава абсолютно неравноправие между различните политически партии по отношение на провеждането на политически кампании, медии, връзките с обществеността. По същество сегашните бюджетни субсидии за парламентарните партии са антиконституционни, защото лишават от равни права гражданите, които искат промяна на парламентарното представителство и не подкрепят основните парламентарни партии.

Размерът на бюджетните субсидии за парламентарните партии в България е най-високият за цяла Европа. В повечето европейски страни – такива субсидии няма. Самите субсидии не се контролират, защото Сметната палата няма право да разследва и проверява законността на разходите. Не е трудно да се докаже, че бюджетните партийни субсидии се използват за купуване на гласове, на медии, за скъпи концерти на „звезди“ и луксозни командировки на партийни лидери. Фалшив се оказа аргумента, че чрез партийните субсидии ще се премахне зависимостта на партиите от олигархията. Тази зависимост днес е много по-голяма от годините преди въвеждането на партийните субсидии за парламентарните партии.

Днешният режим на бюджетното субсидиране е вреден за самите парламентарни партии. Независимо от спада на тяхната популярност, те гарантирано получават гигантски суми, които многократно надхвърлят нуждите от партийна дейност. Лидерите им, които разпределят тези средства държат в подчинение своят апарат и своето обкръжение чрез финансови лостове. Ето защо цялата система за партийни субсидии е срещу демократичните принципи на нашето общество.

За последните 10 години, откакто е въведена субсидията за парламентарните партии, тя е струвала на българския бюджет над 400 млн. лв. Само две партии ГЕРБ и БСП са получили от бюджета близо 300 млн. лв. Премахването на тези антидемократична система ще позволи да се пренасочат значителни средства за детско здравеопазване и подпомагане на деца в неравностойно положение.

 

Въпрос №4

Съгласни ли сте изборната администрация, съставена досега от представители на парламентарни партии да бъде заменена от експерти, определени, както следва: а) от Президента на Република България – за състава на ЦИК; б) от ЦИК – за  състава на районните избирателни комисии (РИК); в) от РИК – за състава на общинските избирателни комисии (ОИК); г) от ОИК – за състава на секционните избирателни комисии?

 

Разделението на властта и независимия контрол са основни принципи на демократичното европейско право. У нас вече близо три десетилетия тези, които кандидатстват за народно доверие, сами организират броенето на гласовете на гражданите и тяхното отчитане. Това води до масови нарушения на изборния процес: подмяна на избирателни протоколи, фалшификация на гласове, „създаване“ на невалидни бюлетини, дописване на несъществуващи гласоподаватели, натиск върху избирателни комисии на различни равнища.

Практически извънпартиен контрол върху избирателния процес не съществува или той е формален. Тези, които фалшифицират изборните книжа, сами набират доказателства, за да докажат, че „всичко е наред“. При такава система съдебният контрол е слаб и неефективен. Между предизборните щабове на основните парламентарни партии и представителите им в избирателните комисии съществува пряка съподчиненост. Масова практика е в избирателните комисии да се насочват най-преданите, най-лоялните и готови на всичко партийни активисти като всичко това се заплаща отново с държавно финансиране. В районите със смесено население това често води до брутален натиск върху гласоподавателите.

Ние искаме подкрепата на гражданите за замяна на тази порочна система с нова, основана на принципите на независимост и експертност. Такава реформа ще върне доверието на българските граждани в частността на демократичния избор. Изборът на ЦИК се възлага на Президента, който по Конституция е длъжен да изразява интересите на целия народ. Всички останали комисии се избират от експерти, които са длъжни да гарантират прозрачността и честността на изборния процес.

 

Въпрос №5

Съгласни ли сте новоизбран специализиран орган от магистрати и експерти да разследва най – големите приватизационни сделки и изпълнението на приватизационните договори?

Безусловно е доказано, че българската приватизация е изключително неефективна за гражданите и е свързана с мащабна и зле прикрита корупция. Гражданите на България искат да се разследват не само самите приватизационни сделки, но и неизпълнението на ангажиментите на новите собственици по отношение на бюджета. Видимо е, че специализираната Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) не е в състояние да се справи с постановената й задача. Българите са изумени как гигантски предприятия се продават на анонимни собственици или други се продават на безценица, а след това предумишлено се фалират.

Създаването на специализиран орган се налага, защото е ненормално едни и същи лица да извършват приватизация и да назначават контролиращите органи. Абсурдно е четвърт век след началото на процеса на приватизация да няма прецизна и независима оценка за последствията и резултатите. Българският народ иска да узнае какво точно се е случило, коя приватизационна сделка е успешна и коя не, коя има криминален характер и коя е законна, как се реализират бюджетните приходи и са защитени интересите на работниците.

IX.2018 г.

Свалете мотивите към въпросите:

мотиви