По-силна България в обновена Европа: Европейски избори 2019

Програма на гражданско Движение “ЗАЕДНО” в изборите за Европейски парламент–2019 г.

Като изразява своята загриженост за изоставaнето на България от другите европейски страни, включително от страните в Източна Европа.

Като се задължава да представлява тези българи, които са недоволни от сегашните парламентарни партии, чиито национални и евродепутати не успяха да защитят интересите на страната в нито едно съществена област.

Като приемат, че политика на правителствата на България от 2007 г. насам за сближение с другите европейски страни е напълно провалена.

Като предупреждава гражданите на България, че ниското заплащане (18,8% от средното в Европа) и ниската производителност (23,4% от средното за Европа) предизвикват нарастваща емиграция, ниска раждаемост и висока смъртност и може да доведе до изчезването на българската нация.

Като обръща внимание, че правителството на ГЕРБ и Обединените патриоти засилва контрола си върху бизнеса медиите и упражнява натиск върху съдебната система, с което се отдалечава от европейските ценности и европейските демократични традиции. 

Като изразява тревогата си от корупцията по високите етажи на властта и включването в листите на повечето партии на лица с открити корупционни проблеми и слаба подготовка.

Като приема неприемането на България в Шенген, поставянето на допълнителни условия за влизането в чакалнята на Еврозоната и наказателните процедури срещу държавата за отклонения от европейския път за развитие.

Като възразява остро срещу липсата на какъвто и да е сериозен дебат за Европа при сегашната кампания за избор на нов Европейски парламент.

Като си поставя задачата да изгради ново крупно политическо обединение с проевропейска насоченост:

 

Гражданско Движение “ЗАЕДНО” приема следните програмни тезиси за участие в изборите за Европейски парламент 2019

 Основни цели

Определя основните цели на политиката на гражданско Движение “ЗАЕДНО”  както следва:

 1. Борба с популизма и авторитаризма в българският политически живот, които ни отключват от европейските ценности;
 2. Подкрепата на политиката на дълбоки реформи в европейските институции, които да доведат до по-висока степен на европейска интеграция и до засилване на ролята на Европа като глобална политическа сила;
 3. Провеждане на активна политика за сближаване на доходите, данъчните, екологичните и други държавни регулации в България с тези на европейските страни;
 4. Стимулиране на участието на българските граждани в общоевропейския дебат за реформирането на европейските институции;

 

Реформи на Европейските институции

 

 1. Нашето Движение се обявява за укрепване ролята на Европейския парламент като символ на демократичното начало в управлението на процесите в Европейския съюз и смята за правилно Европейският парламент да се утвърждава като камара на представителите на гражданите, а Съветът на Европейския съюз – като горна камара, съставена от лидерите на националните правителства;
 2. Гражданско Движение “ЗАЕДНО” е за засилване на пряката демокрация в ЕС, включително чрез общо допитване до всички европейски срещи.
 3. Ние смятаме, че новият етап на интеграция на европейските страни предполага задължително увеличаване на общия бюджета на Европейския съюз от 1-1,5 до 5-6% от БВП на Съюза;
 4. Движение „ЗАЕДНО“ счита, че първата задача на новия състав на Европейския парламент е да предотврати приемането на отстоявания от сегашния състав на Европейската комисия вариант на Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. (която е в духа на концепцията „Европа на различни скорости“) с нова, основана на политиката на сближение на икономиките на всички страни-членки.
 5. Настояваме България да предложи, заедно с други заинтересовани държави-членки, въвеждането на прогресивен коефициент към постъпленията в общия бюджет от държавите-членки на база БВП, отразяващ отклонението на съответната държава-членка от средния за ЕС БВП на глава от населението;
 6. Считаме, че България трябва да се обяви за нова кохезионна политика в съюза, като приоритет за всички Европейски институции.
 7. Споделяме виждането, че България, заедно с други заинтересовани страни, трябва да разработи предложения за внасяне на прогресивност в системата на финансиране на Общата селскостопанска политика и на другите политики на ЕС, целящи сближаване равнищата на развитост на държавите и регионите в Съюза;
 8. Ние ще се борим за засилване на парламентарният контрол върху дейността на Европейската комисия;
 9. Ние ще се борим за такава промяна в Европейските институции, която да доведе до по-голяма равнопоставеност на страните, и по-голяма защита на правата на по-малките държави;
 10. Нашето Движение смята, че Европейският съюз трябва да разполага със собствени сили за отбрана, като основа на една по-силна и авторитетна външна политика, в рамките на евроатлантическото партньорство.
 11. Ние подкрепяме създаването на общоевропейска система за сигурност включително Агенции за контраразузнаване и Агенция за киберсигурност;
 12. Гражданско Движение “ЗАЕДНО” е за общоевропейска система за контрол на външните граници на съюза и нарастване на ролята на „Фронтекс“;
 13. Ние сме за приемането на обща миграционна политика и единен регламент валиден за всички страни-членки;
 14. Гражданско Движение “ЗАЕДНО” подкрепя изграждането на единна Европейска прокуратура, като допълнителна гаранция на гражданите на Европа срещу корупцията и произвола по висшите етажи на националната власт;
 15. Гражданско Движение “ЗАЕДНО” смята, че европейският бюджет трябва рязко да увеличи фондовете си за инвестиции в областта на изкуствения интелект, 5G мрежите, новите енергийни източници, нови конструкционни материали;
 16. Ние ще се борим за специална политика на Европейската комисия за стимулиране на инвестициите на големите европейски компании в по-бедните европейски страни;
 17. Нашето Движение предлага приемането на нов тип кохезионни фондове, насочени към сближение и изравняване на икономическите равнища в страните – членки на Съюза;
 18. Ние ще се борим за въвеждане в целия Европейски съюз на принципа „за равен труд – равен доход“, който системно се нарушава от много европейски фирми, работещи в България;
 19. Движение “ЗАЕДНО” е за постепенна унификация на данъчните системи в Европейския съюз;
 20. Движение “ЗАЕДНО” подкрепя идеята за базов минимален европейски доход, като декларира, че нейните експерти са разработили механизъм за постепенно сближаване на доходите между по-богатите и по-бедните европейски страни;

 

 • По-силна България в Европа означава нов цикъл реформи и по-голямо сближение с европейските стандарти на живот

 

 1. Програма за ускорение на българското развитие, на гражданското Движение “ЗАЕДНО” е и Програма за ускорение на сближаването на българската икономика и социална сфера с тази на Европа;
 2. Нашето Движение смята за необходимо да се направи нов преглед на българското законодателство и за съответствието му с европейското и за предприемане на енергични мерки за привеждане на търговското, банковото и наказателното право в съответствие с това на Европейския съюз;
 3. Движение “ЗАЕДНО” си поставя задачата да се бори с всички средствата срещу корупцията по-висшите етажи на властта, натрапена на българския народ от правителствата на ГЕРБ, БСП и техните коалиционни партньори;
 4. Ние сме разработили нови механизми за публичен контрол върху дейността на висши политици и администратори, съответстващи на най-добрите европейски и световни стандарти;
 5. Обявяваме се за приемане на Националната позиция от Народното събрание по разработването на Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г, като бъде предвиден и парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Текущо да се информира Народното събрание за хода на преговорите по МФР и направените нови предложения, а то на свой ред да информира българската общественост и да обсъжда по-нататъшните действия на изпълнителната власт. Преди всяко гласуване в Европейския съвет или в съответните формати на Съвета на ЕС министър-председателят и министрите да вземат съгласието на Народното събрание (или комисиите му по европейските въпроси, заедно с другите компетентните комисии);
 6. Движение “ЗАЕДНО” е за извършване на комплексни реформи в банковата сфера с цел влизане в EMR II и Еврозоната – в т.ч. въвеждане на по-високи капиталови буфери и по-строги мерки за отстраняване на системните рискове.;
 7. За да конвергираме по-пълно нашата икономика с Европа, ние се обявяваме за цялостни реформи на финансовия сектор – включително на Комисията за финансов надзор и Българската фондова борса с цел активизирането на финансовите пазари и интеграция им с европейските финансови пазари;
 8. Ние се противопоставяме категорично на използването на Комисията за защита на конкуренцията за постигане на политически цели или за цели на приближени на правителството бизнесмени, което пречи чуждите инвестиции и вреди на доверието в българската държава;
 9. Движение “ЗАЕДНО” приема категорично влизането на България в Европейския банков съюз, включително неговия Единен правилник, Надзорен механизъм и Единен механизъм за преструктуриране;
 10. Влизането в Еврозоната е за нашето Движение стратегическа цел, което следва да се осъществи максимално бързо;
 11. Ние ще водим активна политика за пълна дигитализация на публичните и на финансовите услуги и за приемане на съответното законодателството;
 12. Прозрачността и дигитализацията на публичните услуги следва да се насочи към рязко намаляване на сивия сектор в икономиката;
 13. Основна цел, която си поставяме, е защитата на българските производители на европейските пазари, включително интересите на българските транспортни работници и служители;
 14. Програмата за ускорено развитие, която Движение “ЗАЕДНО” прие, предлага максимално облекчение на чуждите инвестиции, чрез т.нар. „оазисни технологии“.
 15. По-нататъшната ни интеграция в Европа не отхвърля, а напротив изисква развитие на търговско-икономическото сътрудничество с Китай и Индия и възстановяване на пазарите ни в Русия.

 

                                                                             Април                                                                                 

2019 г.