Ускорение и превръщане на България в бързо развиваща се икономика: Главна цел

Главна цел пред нашето политическо движение е догонването на средно развитите европейски страни по доходи и производителност на труда в относително кратки времеви срокове. Сегашното правителство говори за такова догонване до 2045-2050г. Разполагаме с ясна програма до постигане на тази цел до 2025г. Това означава и да спрем постепенно топенето на българската нация и бягството на нейните млади поколения. Нито едно политическо движение или партия досега не са си е поставяли толкова амбициозна и ясна цел. Готови сме да докажем на обществото, че това е възможно и реалистично.

Историческият опит на редица държави с близки до нашите размери показва, че ускоряване на растежа може да се постигне за относително кратък период при силна и активна държавна икономическа и социална политика. В страни като България е налице необходимостта от нов тип държавно управление, особено когато целта е ускорение на цялостното развитие.

Всички български правителства през този век поддържаха политика на ограничена, слаба и дефицитна държава. Това е държава, която вместо да съзидава и гради – разпродава своите активи, вместо да стимулира – ограничава, вместо да поощрява – отнема бизнеси и ги подарява на приближени лица. Такъв тип държава гони големите чужди инвеститори, защото се страхува да загуби контрол и защото крепи властта си върху корупционни зависимости.

Ето защо, ние искаме да сменим цялостния модел на сегашното държавно управление. Убедени сме, че при сегашния модел не може да се получи ускорението на икономиката, от което българският народ се нуждае. За да достигнем средноевропейските страни по производителност и доходи, ние си поставяме целта да постигнем 6-7 % средно годишен растеж на БВП до две години от старта на нашия проект. На практика това означава изпреварващо икономическо развитие и поетапно догонване на по-развитите европейски страни. Това също така означава за няколко години да постигнем ежегодно увеличаване на брутния продукт с около 6 или повече млрд. лв. (Табл.2)

Нека кажем направо: става дума за коренен завой в политиката на държавата – от изоставане и бавен растеж да премине към ускорение и достигане за няколко години на страните от Вишеградската група и прибалтийските страни. Това означава също така реална конвергенция и по-ускорено сближаване със страните от Еврозоната, включително с най-развитите от тях. България трябва да се поучи от опита на редица страни, които за кратък период от време са постигнали много високи темпове на растеж като Финландия, Южна Корея, Япония, Китай и др.

От много по-лоши стартови условия преди десет години, Румъния постигна растеж от 6-7% и вече ни изпревари по основни показатели. Използвайки влекача на чуждите инвестиции, ускорено се приближават до европейските стандарти Естония, Словакия, Словения и Унгария.

Приближаването на доходите до средноевропейските е ключова цел на нашата програма, която следва логично увеличаването на темповете на растеж. При достигане на планирания ръст на производителността, ние можем да осигурим до 2025г. или дори година по-рано на българските граждани:

  • средна заплата от 1 000 евро;
  • средна пенсия от 350 евро;

Това на практика означава да удвоим доходите на българските граждани. Според нас има условия още през 2019г. да повишим минималната заплата на 350 евро (700 лева) от сегашните 260 евро (520) лева. Има предпоставки да увеличим средната пенсия с около 30 % през следващите три години, като запазим разликата между най-ниските и най-високите пенсии от 3 до 4 пъти. Планираме през 2021г. минималната пенсия да достигне 450 лв., а средната да надхвърли 600 лв.

Тези високи цели са постижими при едновременно увеличаване на броя на откритите нови работни места, което е третата основна цел на програмата. За съжаление последните шест редовни български правителства не поемаха конкретни ангажименти за откриването на нови работни места, което е първостепенно задължение на всяко демократично управление. Сегашното правителство на ГЕРБ се крие зад така нареченото намаляване на безработицата. Безработицата в страната наистина намаля през 2015-2017г., но това става главно за сметка на емиграцията, на по-малкото население в трудоспособна възраст и много големия сив сектор. През периода 2009-2013г. заетите лица у нас са намалели с 13,5 %, а в периода 2014-2015г. са се увеличили с 2,2%, за да намалеят отново с 1% през 2016г. В резултат България изпадна в положение на хроничен недостиг на работна сила, особено в сектори като образование, здравеопазване, строителство, промишленост и др. През 2008г. заетите у нас са били 3,4 млн. души. През 2017г. са само 3,1 млн. души. Ако не се промени държавната политика, през 2025г. заетите ще спаднат до 2,5-2,7 млн. души и ще се изравнят с хората в пенсионна възраст. Това е гибелна тенденция, до която ни доведоха правителствата на ГЕРБ, БСП и НДСВ.

Ние си поставяме коренно различна цел: всяка година да осигуряваме не по-малко от 20 до 30 000 нови работни места, при едновременно увеличаване на дела на висококвалифицирания труд. Във всичко това е заложен нов управленски подход и нов модел на държавна регулация, който се различава съществено от всички правителства през последния четвърт век (Табл. 3).

Табл. 3

Основни цели на Програмата за ускорение на икономиката

  Прогноза при сегашния модел на ГЕРБ Програма за ускорение
2021 г. 2025 г. * 2021 г. 2025 г.
БВП %

/растеж/

3 5 6-7
Заетост 0 1

(до 20 000 нови работни места годишно)

2

(до 30 000 нови работни места годишно)

Средна работна заплата (лв.) 1 200 1 400 2 000
Минимална работна заплата (лв.) 650 800 1 000
Средна пенсия (лв.) 400 600 700
Минимална пенсия (лв.) 300   450 600
Износ на стоки и др. (млрд. евро) 24 31 39 – 40
Преки чужди инвестиции (млрд. евро годишно) 1 3 5

* За 2025 г. правителството на ГЕРБ не е дало прогноза.